Stadgar

Stadgar

Stadgar för Taubesällskapet bildat den 8 maj 2004 genom samgående mellan Evert Taube-sällskapet (bildat 1979) och Sällskapet Astri och Evert Taubes vänner (bildat 1982). Vid årsmötet 2005 godkändes ändringar för vilka slutgiltigt beslut togs vid årsmötet 2006. Ytterligare ändringar föreslogs vid årsmötet 2013 för vilka slutgiltigt beslut togs vid årsmötet 2014.

§ 1
Sällskapet, vars namn är Taubesällskapet, har till syfte att vidmakthålla intresset och utvidga förståelsen för Evert Taube och hans verk, att genom sällskaplig samvaro i olika former vårda det litterära, musikaliska och  konstnärliga arvet efter honom, samt att främja forskningen om honom, till gagn för dagens och framtidens generationer.

§ 2
Sällskapet skall utgiva en årsskrift.

§ 3
Medlem av sällskapet är enskild person, institution eller sammanslutning, som stöder sällskapets syfte och erlägger av årsmötet fastställd årsavgift. Medlem kan vara årsbetalande medlem, ständig medlem eller hedersmedlem. Ständig medlem erlägger en engångssumma om 20 årsavgifter till sällskapet och erhåller därigenom befrielse från vidare avgift.

§ 4
Till hedersmedlem kan utses person inom eller utom sällskapet. Beslut om hedersmedlem fattas av årsmötet. Förslag till utseende av hedersmedlem får väckas hos styrelsen av varje medlem i sällskapet. Hedersmedlem har samma rättigheter som vanlig medlem, men erlägger inte årsavgift.

§ 5
Person som tillhör medlems hushåll och som önskar gynna sällskapet erlägger reducerad årsavgift. Sådan medlem erhåller dock inte sällskapets publikationer, inte heller sällskapets övriga information.

§ 6
För medlem som, trots påminnelse, ej betalt avgift upphör medlemskapet fr o m nästkommande år.

§ 7
Medlem kan dessutom uteslutas ur sällskapet. Beslut om detta fattas av årsmötet efter förslag från styrelsen.

§ 8
Sällskapets logotype må användas av sammanslutning angiven i § 3 efter beslut av styrelsen som även anger godkänt användningsområde. Styrelsen  beslutar även om den engångsavgift som härvid skall uttagas.

§ 9
Styrelsen består av tio personer, inklusive ordförande och vice ordförande, samt två suppleanter. Årsmötet väljer ordförande och vice ordförande för en tid av ett år och övriga styrelseledamöter och suppleanter för en tid av två år, efter förslag från valberedningen. Varje medlem i sällskapet äger rätt att, senast 15 januari årligen, till valberedningen inkomma med skriftligt förslag till  styrelseledamot.

§ 10
Styrelsen utser inom sig sekreterare och skattmästare.

§ 11
Styrelsen utser en redaktionskommitté, i vilken den sammankallande medlemmen skall tillhöra styrelsen. Redaktionskommittén utser en redaktör, inom eller utom sällskapet, som ges i uppdrag att framställa årsskriften.

§ 12
Sällskapets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 13
Styrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av densamma, däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För giltigt styrelsebeslut fordras dock alltid, att beslutet bifalles av minst hälften av totala antalet styrelseledamöter.

§ 14
Protokoll skall upprättas över vad som förevarit vid styrelsens möten.

§ 15
Sällskapets firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser därtill.

§ 16
Sällskapets räkenskaper förs per kalenderår.

§ 17
För granskning av styrelsens förvaltning utses av årsmötet två revisorer, jämte två suppleanter, för ett år i sänder. Minst en av revisorerna och en av  suppleanterna skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.

§ 18
Sällskapet bör hålla årsmöte under mars månad dock senast före maj månads utgång samt extra medlemsmöte när så är påkallat. Skriftlig kallelse till såväl årsmöte som extra medlemsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet. Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ärende som medlem önskar få behandlat på årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 15 januari. Ärende som medlem önskar få behandlat på extra medlemsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

§ 19
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets stadgeenliga utlysande.
2. Upprop och justering av röstlängd.
3. Val av två medlemmar att vara justerare tillika rösträknare.
4. Val av ordförande och protokollförare vid mötet.
5. Godkännande av dagordning.
6. Föredragning av styrelsens årsberättelse och därtill hörande resultat och balansräkningar, samt av revisorernas berättelse.
7. Fastställande av till styrelsens årsberättelse hörande resultat- och balansräkningar.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Val av ordförande och vice ordförande intill slutet av nästkommande
årsmöte.
10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter intill slutet av det
årsmöte som följer om två år.
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter intill slutet av nästkommande årsmöte.
12. Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande,
intill slutet av nästkommande årsmöte.
13. Fastställande av årsavgiften för nästkommande år.
14. Rapport om planerade aktiviteter.
15. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet.
16. Behandling av ärenden som skriftligt tillställts styrelsen senast den 15
januari närmast före mötet.

§ 20
Vid såväl årsmöte som extra medlemsmöte äger varje medlem en röst. Votering sker öppet. Dock skall vid val sluten votering äga rum om så begärs av någon medlem. Beslut fattas med enkel majoritet av de närvarande  medlemmarna. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst, utom vid sluten votering, då lotten avgör. Röstning genom fullmakt får endast ske med en fullmakt per närvarande medlem.

§ 21
Extra medlemsmöte skall hållas efter förslag av minst en femtedel av medlemmarna eller av styrelsen.

§ 22
Ändring av dessa stadgar skall godkännas av två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett årsmöte, hållna med minst tre månaders mellanrum. I kallelsen till det senare mötet skall ändringsförslaget anges.

§ 23
Beslut om sällskapets upplösning skall fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett årsmöte, hållna med minst tre månaders mellanrum. På vart och ett av dessa möten skall minst fyra femtedelar av de närvarande medlemmarna vara ense om beslutet.

§ 24
Om sällskapet upplöses och inte konstituerar om sig inom sex månader, skall dess handlingar och samlingar överlämnas till Göteborgs Universitet och där hållas tillgängliga för forskning om Evert Taube och hans verk. Övriga tillgångar skall användas för stödjande av forskning eller annan verksamhet för bevarandet av kulturarvet efter Evert Taube.